Lowmantic life!

NIKON D2X | 1/1000sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/500sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/250sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/180sec | F/3.8 | 38.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/180sec | F/4.2 | 62.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/160sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/125sec | F/4.2 | 55.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/500sec | F/3.0 | 19.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/400sec | F/3.8 | 40.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/250sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/200sec | F/4.2 | 60.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/180sec | F/4.2 | 55.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/125sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/250sec | F/4.0 | 50.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/350sec | F/4.0 | 45.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/160sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/250sec | F/3.3 | 29.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/500sec | F/3.5 | 34.0mm | ISO-100


NIKON D2X | 1/1000sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100마음에도 봄이 찾아왔으면 :)
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
충청남도 당진군 송산면 | 충남송산초등학교
도움말 Daum 지도
Tag,
댓글 불러오는 중

블로그 정보

Lowmantic life! - *슈니

shO_Ony'z [ 발 Log ]

최근 게시글

티스토리 툴바